Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar


Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

Konuyla İlgili
Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

 

1.   TDV İslâm Ansiklopedisi (Mustafa Çağrıcı),
TDV. Y. c. 21, s. 522-523

Şamil İslâm Ansiklopedisi, Şamil Y. (İftira:
Sami Şener:) c. 3, s. 96-97; (Kazf:) c. 3, s. 327; (İfk: İsmail Kaya:) c. 3, s.
93-94; (Lian: Hamdi Döndüren:) c. 4, s. 22-23

Kur'an Ansiklopedisi, Süleyman Ateş, KUBA Y. c.
2, s. 280-297

İslâm'ın Temel Kavramları, Hüseyin K. Ece, Beyan
Y. s. 291-293, 407-409

Kur'an'da İnsan Psikolojisi, Hayati Aydın, Timaş
Y. s. 262-264

Kur'an'da Ahlâk Psikolojisi, Abdurrahman
Kasapoğlu, Yalnız Kurt Y. s. 77-78

Bu Böyledir, Kul Sadi Yüksel, Yenda Y. c. 2, s.
441-464

Yahudileşme Temayülü, Mustafa İslâmoğlu, Denge
Y. İst. 1995, s. 206-220

Tefsirde İsrâiliyyât, Abdullah Aydemir, D.İ.B.
Y. Ankara, 1979

Doğuş Devrinde Tasavvuf ve Hadis, Abdullah
Aydınlı, İst. 1986 

Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki
Dayanakları, Ahmet Yıldırım, T.D.V. Y. Ank, 2000

Tasavvuf Kültüründe Hadis -Tasavvuf
Kaynaklarındaki Tartışmalı Rivâyetler-, Muhittin Uysal, Yediveren Y. Konya, 2001

Hadis İlimleri Açısından Muhaddis Sûfiler ve
Sûfî Muhaddisler, Bilal Saklan, Konya 1997

Va'z Edebiyatında Hadisler, Mahmut Yeşil,  T.
Diyanet Vakfı Y.Ank. 2001

Halkın İslâm Anlayışının Kaynakları, Hasan
Cirit, Çamlıca Y. İst. 2002

Osmanlı Halkının Geleneksel İslâm Anlayışı ve
Kaynakları, Hatice Kelpetin Arpaguş, Çamlıca Y.  İst. 2001)

Hadislerin Türk Atasözlerine Tesiri,  Selman
Başaran, Bursa, 1994

Mevzû Hadisler, Menşei, Tanıma Yolları, Tenkidi,
M: Yaşar Kandemir, D.İ.B. Y. Ank. 1991

Uydurma Hadislerin Doğuşu ve Sosyo-Politik
Olaylarla İlgisi, Sadık Cihan, Etüt Y. Samsun, 1997

Hadis Tenkidi, Hadislerin Hz. Peygamber'e
Aidiyetini Belirleme Yolları, Salih Karacabey, Sır Y.İst 01

Hadiste Metin Tenkidi Metodları, Misfir
Gurmullah ed-Dümeyni, Kitabevi Y. İst. 97

Hadislerin Kur'an'a Arzı, Ahmet Keleş, İnsan Y.
İst. 1998

Kütüb-i Sitte: 12/316, 17/487

Zayıf Hadislerle İlgili Arapça Kaynak Eserler:

El-menâru'l-Münîf fi's-Sahih ve'd-Daîf,
Şemsüddin İbn Kayyim el-Cevziyye, Tahkik ve Ta'lik Muzaffer Can, Cantaş Y. İst.
1992

Keşfu'l-Hafâ, Aclûnî, İsmail bin Muhammed, I-II,
Beyrut 1351

Mevzûâtu'l-Kübrâ, Aliyyu'l-Kari, tahkik ve şerh:
Muhammed Lütfi Sabbağ, 2. Bs. Beyrut, 1986

El-Masnû' fî Ma'rifeti'l-Hadîsi'l-Mevzû,
Aliyyu'l-Kari, Ali bin Muhammed el-Kari, Thk. Ebû Ğudde, Beyrut, Tsz

El-Esrâru'l-Merfûa fi'l-Ahbâri'l-Mevdûa,
Aliyyu'l-Kari, Ali bin Muhammed el-Kari, Thk. Muhammed Lutfî es-Sabbağ, Beyrut
86

Kenzu'-Ummâl fî Sünneti'l-Akvâli ve'l-Ef'âl, Ali
el-Muttakî el-Hindî, 1-18, Beyrut1993

Kitabu'l-Mevzûât, İbnu'l-Cevzî, Ebu'l-Ferec
Abdurrahman, I-III, Beyrut, 1983

Kitabu'd-Duafâ ve'l-Metrûkîn, Ebu'l-Ferec
Abdurrahman, I-III, Beyrut, 1986

Mecmûu Fetâvâ Şeyhi'l-İslâm Ahmed bin Teymiyye,
İbn Teymiyye, Takıyyuddin Ahmed, I-37, Riyad 91

Minhâcu's-Sünneti'n-Nebeviyye, İbn Teymiyye,
Takıyyuddin Ahmed, I-IV, Beyrut Tsz.

Silsiletu'l-Ehâdîsi'd-Daîfe ve'l-Mevzûa ve
Eseruha's-Seyyiu fi'l-Umme, Muhammed Nâsıruddin Elbânî,I-IV, Riyad 1988

El-Kifâye fî İlmi'r-Rivâye, Hatib Bağdadî Ebu
Bekir bin Ali, Kahire, 1990

Mişkâtu'l-Mesâbih, I-II, Veliyyuddin Muhammed
bin Abdillah Hatib Tirmizî,  Tahkik: Muhammed Nâsıruddin Elbânî, Dımaşk, 1961

Mecmau'z-Zevâid ve Menbau'l-Fevâid, 1-10;
Nureddin Ali bin Ebî Bekr Heysemî,  2. Bsm Beyrut, 967  

Kenzu'l-Ummâl fî Süneni'l-Akvâli ve'l-Ef'âl,
Alâuddin Ali Muttakî Hindî, 1-16, 5. Bs. Beyrut, 1985

El-Mevzûât, I-III, Ebu'l-Ferec Abdurrahman
İbnu'l-Cevzî, Medine 1966

El-Leâlî'l-Masnûa fi'l-Ehâdîsi'l-Mevzûa, I-II,
Celâleddin Abdurrahman Suyûtî,  2. Bs. Beyrut, 1981

Tahzîru'l-Havâs min Ekâzibi'l-Kussâs,Celâleddin
Suyûtî,  thk. Ve tercüme: Ali Toksarı, kayseri, 1993

El-Fevâid'ul-Mecmûa fi'l-Ehâdîsi'l-Mevzûa,
Muhammed bin Ali Şevkânî, Kahire, 1960

Kitâbu'z-Zuafâi'l-Kebir, I-IV, Ebû Ca'fer
Muhammed bir Amr Mekkî Ukaylî, Beyrut, Tarihsiz

El-Mu'cemu'l-Müfehres li Elfâzı'l-Hadîsi'n-Nebevî,
I-VIII, Wensinck, İstanbul, 1988

Tertîbu'l-Mevzûât, Şemseddin Muhammed bin Osman
Zehebî, Beyrut, 1994

El-İsrâiliyyât fi't-Tefsîri ve'l-Hadis, Muhammed
bin Hüseyn Zehebî, 2. Bs. Dimeşk, 1988

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar