TEVRAT..


TEVRAT

TEVRAT

 

Allah'tan gelen dört büyük kitaptan ilki.
İbranice Tura kelimesinin Arapçalaşmış biçimi olan Tevrat kanun, ittifak,
birlik, anlaşma, sözleşme, adlaşma gibi anlamları dile getirir. İslâm
geleneğinde Hz. Musa'ya nazil olan kitabı belirtir. Yahudi geleneğinde ise,
bugün Ahd-i Atik (Eski Ahit) denilen kitaplar toplamının adıdır.

[1]

Bu kitabın aslının Allah'ın kitabı olduğuna
inanmak her müslümana farzdır. Reddetmek küfrü gerektirir. Çünkü Kur'an'da ve
hadislerde Tevrat'ın bir Allah kitabı olduğu en kesin ve açık şekilde
anlatılmış, "Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. Kendilerini
Allah'a vermiş peygamberler onunla yahudilere hükmederlerdi. Allah'ın kitabını
korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahidler ve
bilginler de (onunla hükmederlerdi) Hepsi ona (hak olduğuna) şahidlerdi." (Maide:
5/44) buyurulmuştur.

Bugün elde birbirine uymaz tarafları pek çok
olan meşhur üç Tevrat vardır. Bunlardan biri İbranice, biri Yunanca, diğeri de
Samirice'dir. Bunların haricinde kalan ve daha çok uyuşmazlıklar da bulunan
Tevrat'lar da mevcuttur.

Tevrat beş bölümü içine alır:

1) Tekvin:
Yaratılış destanından, insanların ilk suçundan, nuh tufanından, Hz. İbrahim'den,
İshak, Ya'kub, Yusuf'tan ve Beni İsrail'in hayatlarından bahseder. Bu ilk kitap
50 babdır.

2) Huruc (Çıkış):
Musa'dan ve Beni İsrail'in Mısır'dan çıkışlarından, Allah'ın Tur dağında Musa'ya
kanunlarını bildirmesinden bahseder. 40 babdır.

3) Levililer:
Bu kitapta ayin ve merasime ait usuller, kurban, kâhinler, temizlik
kanunlarıbayramların tanzimi izah edilir. 27 babdır.

4) Adât (Sayılar):
Hz. Musa'nın vefatından sonra İsrail milletinin Tur dağından kalkıp Erden
ülkesine, Ken'an diyarına-Filistin'e girmelerinden bahseder. 36 babdır.

5) Tesniye:
Hazreti Musa'nın ölümünden ve onun zamanında bulunmayan an'anelerinden bahseder.[2]  

Dinler tarihçileri 39 kitaptan meydana gelen
Tevrat'ı genellikle üç bölüme ayırırlar: 1- Tevrat (Kanun Kitabı), 2-
Nebiim (Nebiler Kitabı), 3- Ketubim (Yazılar Kitabı). 1. Bölüm, Hz.
Musa'nın ilk beş kitabını ihtiva eder. İslâm âlimlerine göre de Cenab-ı Hak
tarafından Hz. Musa'ya verilen asıl Tevrat budur. Bu ilk beş kitap (Fr.
Pentateuque) Tekvin, Çıkış, Levlililer, Sayılar ve Tesniye'den meydana
gelmektedir. 2. Bölüm, Nebiim 6. Kitap (Yeşu)'dan başlar, 22. Kitap (Neşidelerin
Neşidesi)'ne kadar devam eder. 3. Bölüm, Ketubim 23. Kitap İşaya'dan başlar, 39.
Kitap olan Malaki ile sona erer.
Yahudiliğe göre Tevrat'ın ilk beş kitabı kelimesi
kelimesine Yahveğ (Yehova) tarafından Hz. Musa (Moşe)'ya bildirilmiş Tanrı
kelâmıdır. Beşinci kitaptan sonra gelen Yeşu da aynı kitaptan sayılmış ve
böylece altı kitaplık bir deste meydana getirilmiştir. 18 yy. Fransız
bilginlerinden Jean Astruc'a göre ilk beş kitaptan meydana gelen Tevrat'ın 1.
Bölümü, birbirine karıştırılmayan iki ayrı anlatım tarzı ihtiva etmektedir. Bu
iki ayrı anlatımdan birinde Tanrı'nın adı Elohim (Ruhlar), diğerinde ise Yehova
(Varolan) diye geçmektedir. Diğer bir ifade ile bu iki metne Elohist ve Yahvist
metin denilmektedir. Bu iki ayrı metinde birçok çelişkiler tesbit edilmiştir.
Tevrat'ın bütünü Tevkin'le başlar ve Malaki ile son
bulur. Tekvin, "Başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı" cümlesi ile
başlamakta, Malaki de, "O da babaların yüreğini oğullara ve oğulların yüreğini
babalarına döndürecektir, ta ki, gelip dünyayı lânetle vurmayayım" cümlesiyle
sona ermektedir.[3]
Halen de mevcut Kitab-ı Mukaddes külliyatının baş kısmında yer alan Tevrat'ın 39
kitabı şu sırayı takibetmektedir: 1- Tekvin, 2- Çıkış, 3-
Levililer, 4- Sayılar, 5- Tesniye, 6- Yeşu, 7-
Hâkimler, 8- Put, 9- Samuel, 10- II. Samuel, 11- I.
Krallar, 12- II. Krallar, 13- I. Tarihler, 14- II.
Tarihler, 15- Ezra, 16- Nehemya, 17- Ester, 18- Eyub,
19- Mezmurlar, 20- Süleyman'ın Meselleri, 21- Vaiz, 22-
Neşidelerin Neşidesi, 23- İşaya, 24- Yeremya, 25-
Yeremya'nın Mersiyeleri, 26- Hezekiel, 27- Daniel, 28-
Hoşea, 29- Yoel, 30- Amos, 31- Obadya, 32- Yunus,
33- Mika, 34- Nahum, 35- Habakkuk, 36- Tsefenya, 37-
Hağgay, 38- Zekarya, 39- Malaki.
Klasik İslâm literatüründe genellikle İbranice, Yunanca
ve Samirice olan üç meşhur nüshası bulunduğu kabul edilir. Yahudiler ve
Protestanlar İbranice, Roma ve Doğu kiliseleri Yunanca, Samiriler de Samirice
nüshayı diğerlerine tercih ederler.

Kur'an-ı Kerîm'in yedi ayrı suresinin 16
ayetinde[4]
Tevrat kelimesi geçmektedir.[5]
Cenab-ı Hak, Tevrat ve İncil'in Kur'an-ı Kerim'den önce indirildiğini[6],
Hz. İsa'ya yazı, hikmet, Tevrat ve İncil'in öğretileceğini[7],
Kur'an'ı, Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdiğini[8]
Tevrat ve İncil'in Hz. İbrahim'den sonra indirildiğini[9]
Tevrat'ta bir hidayet ve nur bulunduğunu[10]
Tevrat'ın bir tasdikçisi olarak İncil'in indirildiğini[11]
Tevrat, İncil, ve Kur'an'ın dosdoğru tutulması gerektiğini[12]
beyan buyurmuştur.[13]

Yukarıda anılan Tevrat'la ilgili ayetlerin
açıklanmasında müfessirler, Ehl-i Kitabın, Tevrat sözü ile Hz. Musa'nın yazdığı
söylenen Tevrat'ın ilk beş kitabını kastettiklerini, Hristiyanların ise Tevrat
kelimesini Ahd-i Atik adı verilen kitapların hepsi için kullandıklarını, Hz.
Musa kavminin Tevrat'ı muhafaza edemediklerini özellikle vurgulamışlardır.[14]

Tevrat, Türkiye'de bu orijinal adıyla bilindiği gibi, Ahd-i
Atik adıyla da tanınır. Bütün dünyada yaygın olan Kitab-ı Mukaddes Şirketi'nce,
Kitab-ı Mukaddes başlığı ile yayınlanan külliyat, Yahudilik ve Hristiyanlığın
bütün kitaplarını bir arada sunmaktadır. Yahudiler Hz. Musa'ya Allah tarafından
vahyedildiğini, ancak zamanla tahrife uğradığını açıklamıştır. Halen elde mevcut
olan Tevrat'ta birçok tenakuzun tesbit edilmiş olması da bunun delilidir. Bu
husus dinler tarihi açısından ayrıca önem arzetmektedir.
Her ne kadar Yahudilik tâlimlerinin bütününe Tevrat
deniliyor ve bu terim Hz. Musa'ya atfedilen ilk beş kitabı ifade ediyorsa da;
Tora, Yahudiliğin diğer kitap ve öğretilerini de içine almaktadır. Yahudiliğe
göre Tevrat, 1. Yazılı, 2. Sözlü olmak üzere iki kısımda
incelenebilir. 1- Yazılı olan kısım Tûr-i Sina'da (Har Sinay) Tanrı Yahve
tarafından Hz. Musa (Moşe)'ya indirilen beş kitap ve eklerini ihtiva eder. 2-
Sözlü olan kısım ise, yine Hz. Musa'ya atfedilen ve ondan nakledilenlerle,
Tevrat'ı tamamlayan açıklamaları ihtiva eder. Günümüz Yahudileri Tevrat
karşılığında Tanah terimini kullanmayı tercih etmektedirler. Takriben M. Ö.
1200- 1100 yılları arasında da tamamlanan ve İbranice yazılmış olan Tanah'ın
içerisinde birkaç Aramca parça da bulunmaktadır.

Tevrat'ın eski İbranca yazması M.S. 7, ve 10.
yy'da kaleme alınmış bir kaynaktır. Bu kaynağın M.Ö. 1. yy'daki İbranca
metinlere dayandığı dinler tarihçilerince ileri sürülmektedir. 1947'de Kumran
Vadi'sinde, Lut Gölü'nün kuzey-batısında ve Yehu'nun 12 km. güneyinde bedevinin
birinin mağarada bulduğu eski İbranca yazmalar, gerek umumi tarih, gerek dinler
tarihi açısından oldukça önem taşımaktadır. Aynı çalışmaların devamı olan
1951-1958 yılları kazıları da yeni keşiflere ufuk açmıştır.
Yahudiler nazarında Tevrat Allah kelamıdır ve ibadetlerde
önemli bir yer tutar. Yahudilerin havra ve sinagoglarında, mihrap denilen bir
yerde, dolap içinde, sırmalı ve ipekli örtülere sarılmış yazma nüshalar muhafaza
edilir. Tahrife uğramadan önce Süleyman Mâbedi (Beyt Ha-Mikdaş)'ndeki Mukaddes
Sandık (Arona Kodeş)'da, Hz. Musa'nın getirdiği Tevrat levhalarının muhafaza
edildiğine inanılmakta idi. İbadet için havra veya sinağoğa giden her yahudi,
öncelikle Tevrat tomarının korunduğu sandık veya dolabı temmaşa eder, mümkünse
ona elini sürer ve öper. Bu hareketler sembolik bir anlam taşır ve belli
belirsiz bir şekilde yapılır. Havra veya sinagogta Tevrat yere düşerse haham (rav)
hemen onu alır. Bundan dolayı haham ve oradaki cemaat 30 gün oruç tutmak
zorundadır; buna cumhur (cemaat) orucu denir.

Yahudi inancına göre nerede olursa olsun Tevrat
okunurken başın mutlaka örtülmesi şarttır. Açık başla mabede girilmez, Tevrat da
okunmaz. Ayrıca usulüne göre abdest almak ve temiz bulunmak lâzımdır. Tevrat
askeri geçitlerde (Ha Tsaada) askerlerin koruması altında geçirilir. Tevrat'ın
tamamı okunduktan sonra, tomar halindeki Tevrat bir tahta konularak sokağa
çıkarılır, törenle dolaştırılır. Buna Tevrat Bayramı denir. Bu merasim bütün
dünyada aynı şekilde yapılır. Omuzlarda ve kucakta Tevrat taşımak sevap sayılır.
Gerek sivil, gerek askerlikte yemin Tevrat üzerine yapılır. Din bilgisi, tarih
ve okuma kitaplarına Tevrat'tan seçilmiş metinler konulur. Tevrat hakkında
tartışma ve eleştiriye kesinlikle izin verilmez. Okul çağındaki her öğrencinin
bir Tevrat'ı vardır ve sınıflarda da ancak baş örtülü olmak şartıyla Tevrat
okunabilir.[15]

 

 

[1] Osman
Cilacı, Şamil İslam Ansiklopedisi: 6/215.

[2] Bkz.
Ahmed Kahraman, Dinler Tarihi, İstanbul 1984; A. Lütfü Kazancı, İslam
Akaidi, Marifet Yayınları: 117-118.

[3] Kitab-ı
Mukaddes, Eski ve Yeni Ahit, İstanbul, 1965.

[4] Âl-i
İmrân: 3/48, 50, 65, 93; el-Maide: 5/43, 44, 46, 66, 68, 110; el-Âraf:
7/157; et-Tevbe: 9/111; el-Feth: 48/29; es-Saf: 61/6; el-Cum'a: 62/5.

[5] M.
Fuad Abdulbâki, el-Mu'cem, Kahire, 1964.

[6]
Âl-i İmrân: 3/3.

[7]
Âl-i İmrân: 3/48.

[8]
Âl-i İmran: 3/50; el-Mâide: 5/110; es-Saf: 61/6.

[9]
Âl-i İmran: 3/65.

[10]
el-Maide: 5/44.

[11]
el-Maide: 5/46.

[12]
el-Maide: 5/66, 68.

[13]
Hasan Basri Çantay, Kur'an-ı Hakîm, Meâl-i Kerim, İstanbul 1962, I-III.

[14]
İbn Kesir, Tefsir, Beyrut, 1966, II, 3 vd.

[15]
Osman Cilacı, Şamil İslam Ansiklopedisi: 6/215-216.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar