Körlerin Kör Kılavuzu Pavlus


Körlerin Kör Kılavuzu Pavlus

Körlerin Kör Kılavuzu Pavlus:

 
Pavlus, milâdî 5-67 yıllarında
yaşayan yahudi asıllı, hıristiyanlığı aslî ve tehvid çizgisinden çıkarıp, teslis
gibi temel dogmaları oluşturmuş, kiliseler kurmuş ve hıristiyanlığı
teşkilâtlandırmış kişidir. Bugünkü muharref hıristiyanlık onun ürünüdür. Pavlus,
Hz. Musa'nın yasa ve yasaklarını yürürlükten kaldırmış ve yeni bir anlayış
geliştirmiştir. Mektupları, Kitab-ı Mukaddes'den sayılmış, İnciller seviyesinde
görülmüştür.
Pavlus Bir Ferisîdir:
Bu, herhangi bir başka din mensubunun, meselâ müslümanların bir iddiası ve
ithamı değil; bütün hıristiyanların kabul ettiği bir gerçektir. Çünkü, Pavlus'un
Ferisî olduğu Kitab-ı Mukaddes'te, hem de kaç yerde, hem de Pavlus tarafından
belirtilir. Bir iki tanesine göz atalım: Pavlus; "Ben Ferisi oğlu Ferisîyim." (Rasüllerin
İşleri, 23/6) "Eğer şehâdet etmek isterlerse, öteden beri beni bilirler ki,
dinimizin en sıkı fırkasına göre Ferisî olarak yaşadım." (Rasüllerin İşleri,
26/5)
Vay Ferisîler!  Peki,
kimdir bu Ferisîler? Kitab-ı Mukaddes, hem de Hz. İsa'ya atfederek Ferisîler
hakkında bakın neler diyor? "O zaman şâkirtler gelip ona dediler: Biliyor musun
ki Ferisîler bu sözü işitince gücendiler? Fakat İsa cevap verip dedi: Semâvî
Babamın dikmediği her fidan kökünden sökülecektir. Onları bırakın; onlar
körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör körü yederse, her ikisi de çukura
düşer." (Matta, 15/12-14) "Ve İsa onlara dedi: Sakının da Ferisîler ile
Sadukîler hamurundan kaçının." (Matta, 16/6; 11-12) "Lâkin vay başınıza
yazıcılar ve Ferisîler,  iki yüzlüler!"  (Matta,  23.  bap'ta  baştan  sona 
Ferisîlerin  Hz.  İsa diliyle  kötülükleri anlatılmaktadır; özellikle 13-15;
23-36. cümleler) Yine bu konuyla ilgili olarak Luka, 11/39-44, 12/1-2; Matta,
3/7-10, 5/20, 7/15-23'e bakılabilir. Bu son bölümde Hz. İsa, yalancı
peygamberleri bir örnekle açıklar ve "benim ismimle peygamberlik yapanı ben
tanımayacağım!" der. Pavlus, tüm hıristiyanlara göre, Hz. İsa'nın ismiyle, onun
gönderdiği ve kendisine vahiyler verdiği peygamberi olarak kabul edilir.
"Ferisî oğlu Ferisî" olan
Pavlus'a rağmen bugünkü İncillerde bile muhâfaza edilen ifadelere göre Hz. İsa,
nice sert eleştirilerle uyardığı Türkçe Kitab-ı Mukaddesteki ifadeyle "iki
yüzlü", yani "münâfık" ve dine kötülük bulaştıran "müfsid" diye damgaladığı
Ferisîlerin tehlikesi konusunda şu değerlendirmeyi yapar: "Vay başınıza
yazıcılar ve Ferisîler, iki yüzlüler! Zira bir mühtedî yapmak için denizi ve
karayı dolaşırsınız ve olunca siz onu kendinizden iki kat cehennem oğlu
edersiniz!" (Matta, 23/15) Nasıl, tam Pavlus'u ve ona inanan mühtedî
hıristiyanları bekleyen âkıbeti anlatmış olmuyor mu Hz. İsa; hem de elimizdeki
İncillerde.
Peki, "Pavlus'un kimliği ile
hıristiyanlığın ne ilgisi var?" diye, herhalde hıristiyanlığı kısmen de olsa
bilen veya en zayıf bir hıristiyan olan birisi soramaz. Çünkü hıristiyanlık, hem
itikad ve hem de şeriat olarak, yani hükümler, haram ve helâller konusunda,
yorum ve dogmalar konusunda baştan sona Pavlus öğretilerinden ibarettir.
Pavlus'u yıktığınızda hıristiyanlığı ayakta tutacak hiçbir şey kalmaz. Kitab-ı
Mukaddes'teki tam 15 kitap, Pavlus'a aittir; onun mektupları ve konuşmalarından
oluşan bu kitapların tümünün yazarı odur. Kitab-ı Mukaddes'teki Hz. İsa'nın
kesin emir ve yasaklarını bile resmen değiştiren, ona ters hükümler koyan,
hükümlerini geçersiz ilân eden kimsedir Pavlus. Bir örnek verelim:
"Sanmayın ki ben, şeriati yahut
peygamberleri yıkmağa geldim; ben yıkmağa değil, fakat tamam etmeğe geldim.
Çünkü doğrusu size derim: Gök ve yer geçip gitmeden, her şey vâki oluncaya
kadar, şeriatten en küçük bir harf veya bir nokta bile yok olmayacaktır.
Bundan dolayı bu en küçük  emirlerden  birini  kim  bozar  ve  insanlara 
öylece  öğretirse,  göklerin melekûtunda kendisine en küçük denilecektir. Ve
onları kim yapar ve öğretirse, göklerin melekûtunda kendisine büyük
denilecektir. Zira size derim ki salâhınız yazıcılar ve ferisîlerinkinden
ziyade olmazsa göklerin melekûtuna hiç girmeyeceksiniz." (Matta, 5/17-20) Hz.
İsa, Kitab-ı Mukaddes'in ilk bölümü olarak tüm hıristiyanlarca kutsal kabul
edilen Tevrat'ta belirtili Mûsâ şeriatının korunması ve ona uyulması konusunda
böyle kesin ifadelerle uyulup itaat edilmesini emrettiği şeriatı bakın Ferisî
Pavlus ne hale getirdi?   
"Çünkü Ruhu'l-Kudüse
ve bize iyi göründü ki, icap eden şu şeylerden fazla üzerinize yük koymayalım:
Putlara kurban edilen şeylerden, kandan ve boğulmuş olanlardan ve zinadan
çekinin. Bunlardan sakınırsanız, iyi edersiniz. Selâmette olun." (Rasüllerin
İşleri, 15/28-29) Pavlus'a ait bu ifadelerden anlaşıldığı gibi Pavlus, 4 yasağın
dışında Kitab-ı Mukaddes'te belirtilmiş tüm yasakları ve eski şeriatın tüm
hükümlerini kaldırmıştır. Tabii, bundan daha büyük cinayeti, İsa'yı
tanrılaştırmak ve tevhidi teslisle değiştirmekle işlemiş, hıristiyanlar da
kilisenin ve papazların etkisiyle Hz. İsa'ya ve Kitab-ı Mukaddes'teki hükümlere
itaati değil; ona uymayı tercih etmişlerdir. Bu Pavlus dogmalarının hiçbiri
yahudilikte, Hz. Musa şeriatında yoktur (Tabii ki, Hz. İsa'nın tebliğ ettiği
dinde de bulunmamaktadır). Bu açıdan, Pavlus'un öğretileri, hıristiyan
dogmalarıyla birlikte yahudi şeriatının da yürürlükte bulunduğunu savunan
Petrusculuk'a karşı, yepyeni bir hıristiyanlık anlayışıdır. Bugünkü
hıristiyanlık, hemen tümüyle Pavlus'un temel itikad ve hükümlerini belirlediği,
Pavlus'un merkezde olduğu bir dindir.         

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar