Hadis-i Şeriflerde Nikâh.


Hadis

Hadis-i Şeriflerde Nikâh
 
"Evlilik külfetinin altından
kalkabileceğine güvenenleriniz evlensin. Çünkü evlilik, gözü ve cinsel arzuları
haramdan korur. Aksi halde korunmak için oruç tutsun." (Buhâri, Savm 10)  

"Kadın dört özelliği için
nikâhlanır: Malı için, nesebi (soyu) için, güzelliği için, dini için. Sen
dindarı seç de huzur bul/mutlu ol." (Buhârî, Nikâh 15; Müslim, Radâ 14, 53,
Ebû Dâvud, Nikâh 2; Nesâî, Nikâh 13; İbn Mâce, Nikâh 6; Dârimî, Nikâh 4; Muvattâ,
Nikâh 21; Ahmed bin Hanbel, II/428)
"Kadınlarla güzellikleri
dolayısıyla evlenmeyin; olabilir ki, güzellikleri onları kötülüğe sevkeder.
Malları dolayısıyla da evlenmeyin; olabilir ki malları da onları size karşı
isyâna sevkeder. Fakat onlarla dinleri dolayısıyla evlenin. Dindar olan siyahi
bir câriye, diğerlerinden üstündür" (İbn Mâce, I/572)
"Nikâh, benim sünnetimdir.
Sünnetimi yapmayan benden değildir. Evlenin, çocuk sahibi olun; ben kıyâmet
gününde ümmetimin çokluğu ile iftihar edeceğim." (İbn Mâce, Nikâh 1; Ahmed
bin Hanbel, II/72)
"Ey gençler topluluğu!
Sizden kimin evlilik yükümlülüklerine gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü
daha çok (harama bakmaktan) korur ve iffeti daha fazla muhâfaza eder. Kimin
evlenmeğe gücü yetmezse, oruca devam etsin. Çünkü oruç onun için bir kalkandır."
(Buhârî, Savm 10, Nikâh, 2, 3; Müslim, Nikâh, 1, 3; Ebû Dâvud, 1; Tirmizî,
Nikâh, 1; Nesâî, Sıyâm, 43, Nikâh, 3; İbn Mâce, Nikâh, 1; Dârimî, Nikâh, 2;
Ahmed bin Hanbel, I/378, 424, 425).
"Kadını olmayan erkek
miskindir/fakirdir!" Yanındakiler: "Çokça malı olsa da mı?" dediler.
Rasûlullah: "Evet, çokça malı olsa da!" buyurdu. Sözlerine devamla:
"Kocası olmayan kadın da miskînedir, miskînedir/fakirdir" buyurdular.
Yanındakiler: "Çokça malı olsa da mı?" dediler. Peygamberimiz: "Evet kadının
çok malı olsa da!" buyurdu. (Kütüb-i Sitte, 15/515)
"Üç kişiye yardım etmek,
Allah'ın üzerine borçtur: Nâmuslu kalmak için evlenen, efendisine söz verdiği
parayı ödemek isteyen mükâteb (anlaşmalı köle), Allah yolunda çarpışan gâzî."
(Tirmizî, Fedâilu'l-Cihad 20; Nesâî, Nikâh 5, Cihad 12; İbn Mâce, Itk 3;
Ahmed bin Hanbel, II/251, 437)
"Sizden birinizin
evliliğinde sadaka sevabı vardır." (Müslim, Zekât 52; Ebû Dâvud, Tatavvû'
12, Edeb, 160; Ahmed bin Hanbel, V/167, 168)
"Bir mü'min erkek, bir
mü'min kadına buğzetmesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse başka bir huyunu
beğenir." (Müslim, Radâ' 61, hadis no: 1469; Müsned II, 329)
"Sizin en hayırlınız,
kadınlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır." "Kadınlarınıza karşı hayırlı
olmayı birbirinize tavsiye edin." (Müslim, Radâ 62; Tirmizî, Radâ 11)
"Kadınlarınız konusunda
Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'tan emanet olarak aldınız." (Ebu
Dâvud, Menâsik 56; İbn Mâce, Menâsik 84)
"Sizin hayırlınız,
kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır." (Müslim, Birr 149)
"Sizin en hayırlınız, ehline
karşı en iyi davrananızdır. Ben âileme en iyi olanınızım." (Kütüb-i Sitte,
c. 17, s. 214)
"Mü'minlerin iman bakımından
en kâmil/olgun olanı; ahlâkı güzel olan ve âilesine nâzik davranandır." (Nesâî,
Işretu'n-Nisâ, 229; Tirmizî, İman hadis no: 2612)
"Kadınlara ancak kerîm
olanlar ikrâm ederler (değerli olanlar değer verirler); onlara kötülük edenler
ise leîm (kötü) kişilerdir." (İbn Mâce, Edeb 3; Ebû Dâvud, Edeb 6, Rikak 22,
İ'tisâm 3; Müslim, Akdiye 11)
"... Erkek, ailede
yöneticidir ve yönetiminden sorumludur. Kadın da kocasının evinde yöneticidir ve
elinin altındakilerden sorumludur." (Buhârî, Cum'a 11; Müslim, İmâret 20)
"En güzel dünya nimeti,
insanın sahip olabileceği nimetlerin en hayırlısı: Zikreden dil, şükreden kalp
ve insanın iman doğrultusunda (müslümanca) yaşamasına yardımcı olan kadındır."
(Tirmizî, Birr 13)
"Bir velî ve iki adâletli
şâhit olmadıkça nikâh olmaz." (Ebû Dâvud, Nikâh, 19; Dârimî, Nikâh, 11)
"Şâhitler bulunmadıkça nikâh
olmaz." (Buhârî, Şehâdât 8)
"Allah'a yemin olsun ki ben
sizin Allah'tan en çok korkanınız ve O'ndan en fazla sakınanızım; fakat zaman
zaman oruç tutar ve iftar ederim; namaz kılar ve uzanıp yatarak istirahatte
bulunurum; kadınlarla da evlenirim. Benim sünnetimden yüz çeviren benden (benim
ümmetimden) değildir" (Buhârî, Nikâh, 1; Müslim, Sıyâm 74, 79).
Üç kişi Allah Elçisinin
eşlerine onun gece ibadetini sormuşlar; belki azımsayarak birincisi "Sürekli
gece namazı kılmaya", ikincisi "sürekli oruç tutmaya", üçüncüsü de "kadınlardan
sürekli ayrı kalmaya ve hiç evlenmemeye" karar verir. Bunu işiten Hz. Peygamber
şöyle buyurur: "Bazı kimselere ne oluyor ki şöyle şöyle demişler. Fakat ben
hem namaz kılıyorum, hem uyuyorum; oruç tutuyorum, tutmadığım da oluyor;
kadınlarla da evleniyorum. Kim benim sünnetimi terkederse, o benden değildir"
(Müslim, Nikâh, 5; Nesâî, Nikâh, 4; Dârimî, Nikâh, 3; Ahmed b. Hanbel, II/158,
III/341, 359, V/409)
"Mümin, Allah korkusundan ve
O'na itaatten sonra, iyi bir kadından yararlandığı kadar hiçbir şeyden
yararlanmamıştır. Çünkü ona emretse sözünü dinler, yüzüne baksa kendisini
sevindirir, üzerine yemin etse, yeminini doğru çıkarır, başka tarafa gitse,
kendisinin bulunmadığı sırada namusunu ve malını korur." (İbn Mâce, Nikâh,
5)
"Dünya bir
metâ'dır/geçimdir. Dünya metâının en hayırlısı sâliha bir kadındır."
(Müslim, Radâ 64, hadis no: 1467; Nesâî, Nikâh 15)
"Kadın, beş vakit namazını
kılar, bir aylık orucunu tutar, nâmusunu korur ve kocasına itaat ederse ona:
‘Hangi kapıdan dilersen oradan cennete gir' denilir." (Ahmed bin Hanbel,
I/191)
Hz. Peygamber, Vedâ Hutbesinde
şöyle buyurmuştur:
"Kadınlar hakkında Allah'tan
korkunuz. Çünkü siz onları Allah'ın emâneti diye aldınız. Allah'ın sözü uyarınca
ırzlarını kendinize helâl kıldınız. Onların, sizin yataklarınıza bir adamı
almamaları ve iffetlerini korumaları, sizin onlar üzerindeki haklarınızdandır.
Eğer böyle bir şey yaparlarsa hafifçe onları dövünüz. Sizin de onların
geçimlerini ve giyimlerini sağlamanız, onların sizin üzerinizdeki
haklarındandır." (Müslim, Hac 147, 194; Tirmizî, Fiten 2, Tefsir 2)
"Sizin dünyanızdan bana üç
şey sevdirildi: Güzel koku, kadın ve gözümün bebeği kılınan namaz." (Müslim,
Talâk 31, 34)    
"Bana, (dünyanızdan) koku ve
kadın sevdirildi. Gözümün nûru ise namazda kılındı." (Nesâî, İşretu'n-Nisâ
1)
"Sizden birinizin
evliliğinde sadaka sevabı vardır" (Müslim, Zekât 52; Ebû Dâvud, Tatavvû' 12,
Edeb, 160; Ahmed bin Hanbel, V/167, 168)
"Sizden biri, hangi
düşünceyle hanımını köle döver gibi dövmeye tevessül eder? Akşam olunca aynı
yatakta beraber yatmayacaklar mı?" (Buhârî, Tefsîr Şems 1, Enbiyâ 17, Nikâh
93, Edeb 43; Müslim, Cennet 49, hadis no: 2855; İbn Mâce, Nikâh 512; Tirmizî,
Tefsîr 3340)
"Allah'a isyanı emreden
kişiye itaat olunmaz." (Buhari, Ahkâm 4; Müslim, Cihad 40)
"Bâkire kızla,
(evlendirilmezden önce) babası müşâvere etmelidir." (Ebû Dâvud, Nikâh 24,
25)
"Dul kadın hakkında velinin
yapabileceği bir iş yoktur" (Ebû Dâvud, Nikâh, 25; Ahmed bin Hanbel, I/334).

"Bâkire kız, kendisi
hakkında velisinden daha fazla hak sahibidir" (Ebû Dâvud" Nikâh, 25; Tirmizî,
Nikâh, 18; İbn Mâce, Nikâh, 11; Dârimî, Nikâh,13).
"Dul kadın kendisiyle
istişâre edilmeden evlendirilmemeli, bâkire kız da izni alınmadan
nikâhlanmamalıdır." (Buhârî, İkrâh 3; Müslim, Nikâh 64)
"Herhangi bir kadın,
velîsinin izni olmadan evlenirse, onun nikâhı bâtıldır, bâtıldır, bâtıldır."
(Ebû Dâvud, Nikâh 19; Tirmizî, Nikâh 14; Dârimî, Nikâh 11; Ahmed bin Hanbel, VI/166)

"Kadın kadını evlendiremez,
kadın bizzat kendisini de evlendiremez." (İbn Mâce, Nikâh 15)
"Nikâh ancak velî ile olur"
(Buhârî, Nikâh 36; Ebû Dâvud, Nikâh 19; Tirmizî, Nikâh, 14)
Ukbe b. Âmir (r.a)'den rivayete
göre, Hz. Peygamber bir adama "Seni filanca kadınla evlendirmeme râzı mısın?"
diye sordu. Adam "Evet" dedi. Kadına da "Seni filanca erkekle evlendirmeme
râzı mısın?" diye sordu. Kadın da; "Evet" deyince, onları birbiri ile
evlendirdi (Ebû Dâvud, Nikâh 31).
"Rasûlullah (s.a.s.), kızın
arzusu hilâfına, babası tarafından gerçekleştirilen bazı nikâhları, şikâyet
üzerine, iptal etmiştir." (Buhârî, İkrâh 4)
"Çocuk büluğa erince babası
onu evlendirsin; aksi halde çocuk günah işleyebilir, onun bu günahı babaya da
ait olur." (İbn Kayyim el-Cevziyye, s. 159)
İmam Mâlik'e ulaştığına göre,
Hz. Ali (r.a.): "Karı-kocanın arasının açılmasından endişelenirseniz, erkeğin
âilesinden bir hakem ve kadının âilesinden bir hakem gönderin, bunlar düzeltmek
isterlerse, Allah onların aralarını buldurur." (Nisâ, 35) âyetinde temas
edilen iki hakem hakkında "karı-kocanın ayrılma veya birleşme kararları, bu iki
hakemin vereceği hükme kalmıştır" diye beyanda bulunmuştur. (Muvattâ, Talâk 72
-2, 584-)      
"Kadınlara hayırhah olun,
onlara karşı hayır tavsiye ediyorum... Onlara hayırlı şekilde davranın." (Buhârî,
Nikâh 79, Enbiyâ 1, Edeb 31, 85, Rikak 23; Müslim, Radâ 65, hadis no: 1468;
Tirmizî, Talâk 12)
"Kadınlara karşı hayır
tavsiye ediyorum. Çünkü onlar sizin yanınızda avândır/esirler gibidir. Onlara
iyi davranmaktan başka bir hakkınız yok, yeter ki onlar açık bir
fâhişe/çirkinlik işlemesinler. Eğer işlerlerse yatakta yalnız bırakın ve
şiddetli olmayacak şekilde dövün. Size itaat ederlerse haklarında aşırı gitmeye
bahane aramayın. Bilesiniz ki, kadınlarınız üzerinde hakkınız var,
kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakkı var. Onlar üzerindeki hakkınız,
yatağınızı istemediklerinize çiğnetmemeleridir. İstemediklerinizi evlerinize
almamalarıdır. Bilesiniz ki, onların sizin üzerinizdeki hakları, onlara giyecek
ve yiyeceklerinde iyi davranmanızdır." (Tirmizî, Tefsîr Tevbe, 3087)
Rasûlullah'a soruldu: "Ey
Allah'ın Rasûlü!, bizden her biri üzerinde, zevcesinin hakkı nedir?" "Kendin
yiyince ona da yedirmen, giydiğin zaman ona da giydirmen, yüzüne vurmaman,
takbîh etmemen, evin içi hâriç onu terketmemen." (Ebû Dâvud, Nikâh 42, hadis
no: 2142-2144; İbn Mâce, Nikâh 3)  
Peygamber Efendimiz, nikâhın
mescidde ilân edilmesini istemiştir (Tirmizî, Nikâh 6). Merâsimlerin orada
yapılmasını özellikle tavsiye etmiştir.
 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar