Tevratın Tahrifi Tevrât; Anlam ve Mâhiyeti


Tevratın Tahrifi

Tevratın Tahrifi:

 

Tevrât; Anlam ve
Mâhiyeti:

 

Allah'tan gelen dört büyük kitaptan
ilki. İbranice Tura kelimesinin Arapçalaşmış biçimi olan Tevrat kanun, ittifak,
birlik, anlaşma, sözleşme, adlaşma gibi anlamları dile getirir. İslâm
geleneğinde Hz. Musa'ya nazil olan kitabı belirtir. Yahudi geleneğinde ise,
bugün Ahd-i Atik (Eski Ahit) denilen kitaplar toplamının adıdır.

Dinler tarihçileri 39 kitaptan meydana
gelen Tevrat'ı genellikle üç bölüme ayırırlar:

1- Tevrat (Kanun Kitabı),

2- Nebiim (Nebiler Kitabı),

3-Ketubim (Yazılar Kitabı).

1. Bölüm, Hz. Musa'nın ilk beş
kitabını ihtiva eder. İslâm âlimlerine göre de Cenab-ı Hak tarafından Hz.
Musa'ya verilen asıl Tevrat budur. Bu ilk beş kitap (Fr. Pentateuque) Tekvin,
Çıkış, Levlililer, Sayılar ve Tesniye'den meydana gelmektedir.

2. Bölüm, Nebiim 6. Kitap (Yeşu)'dan
başlar, 22. Kitap (Neşidelerin Neşidesi)'ne kadar devam eder.

3. Bölüm, Ketubim 23. Kitap İşaya'dan
başlar, 39. Kitap olan Malaki ile sona eder.

Yahudiliğe göre Tevrat'ın ilk beş
kitabı kelimesi kelimesine Yahve (Yehova) tarafından Hz. Mûsâ (Moşe)'ya
bildirilmiş Tanrı kelâmıdır. Beşinci kitaptan sonra gelen Yeşu da aynı kitaptan
sayılmış ve böylece altı kitaplık bir deste meydana getirilmiştir. XVIII. yy.
Fransız bilginlerinden Jean Astruc'a göre ilk beş kitaptan meydana gelen
Tevrat'ın 1. Bölümü, birbirine karıştırılmayan iki ayrı anlatım tarzı ihtiva
etmektedir. Bu iki ayrı anlatımdan birinde Tanrı'nın adı Elohim (Ruhlar),
diğerinde ise Yehova (Varolan) diye geçmektedir. Diğer bir ifade ile bu iki
metne Elohist ve Yahvist metin denilmektedir. Bu iki ayrı metinde birçok
çelişkiler tesbit edilmiştir.

Tevrat'ın bütünü Tevkin'le başlar ve
Malaki ile son bulur. Tekvin, "Başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı"
cümlesi ile başlamakta, Malaki de, "O da babaların yüreğini oğullara ve
oğulların yüreğini babalarına döndürecektir, ta ki, gelip dünyayı lânetle
vurmayayım" cümlesiyle sona ermektedir (Kitab-ı Mukaddes, Eski ve Yeni Ahit,
İst., 1965). Halen de mevcut Kitab-ı Mukaddes külliyatının baş kısmında yer alan
Tevrat'ın 39 kitabı şu sırayı takibetmektedir: 1- Tekvin, 2-Çıkış, 3- Levililer,
4- Sayılar, 5- Tesniye, 6- Yeşu, 7- Hâkimler, 8- Put, 9, Samuel, 10- II. Samuel,
11- I. Krallar, 12- II. Krallar, 13- I. Tarihler, 14- II. Tarihler, 15- Ezra,
16- Nehemya, 17- Ester, 18- Eyub, 19- Mezmurlar, 20- Süleyman'ın Meselleri,
21-Vaiz, 22- Neşidelerin Neşidesi, 23- İşaya, 24- Yeremya, 25- Yeremyanın
Mersiyeleri, 26- Hezekiel, 27- Daniel, 28- Hoşea, 29- Yoel, 30- Amos, 31-Obadya,
32- Yunus, 33- Mika, 34-Nahum, 35- Habakkuk, 36- Tsefenya, 37- Hağgay, 38-
Zekarya, 39-Malaki.

Klasik İslâm literatüründe genellikle
İbranice, Yunanca ve Samirice olan üç meşhur nüshası bulunduğu kabul edilir.
Yahudiler ve Protestanlar İbranice, Roma ve Doğu kiliseleri Yunanca, Samiriler
de Samirice nüshayı diğerlerine tercih ederler.

Tevrat, Türkiye'de bu orijinal adıyla
bilindiği gibi, Ahd-i Atik adıyla da tanınır. Bütün dünyada yaygın olan Kitab-ı
Mukaddes Şirketi'nce, Kitab-ı Mukaddes başlığı ile yayınlanan külliyat,
Yahudilik ve Hristiyanlığın bütün kitaplarını bir arada sunmaktadır. Yahudiler
Hz. Musa'ya Allah tarafından vahyedildiğini, ancak zamanla tahrife uğradığını
açıklamıştır. Halen elde mevcut olan Tevrat'ta birçok tenakuzun tesbit edilmiş
olması da bunun delilidir. Bu husus dinler tarihi açısından ayrıca önem
arzetmektedir.

Her ne kadar Yahudilik tâlimlerinin
bütününe Tevrat deniliyor ve bu terim Hz. Musa'ya atfedilen ilk beş kitabı ifade
ediyorsa da; Tora, Yahudiliğin diğer kitap ve öğretilerini de içine almaktadır.
Yahudiliğe göre Tevrat, 1. Yazılı, 2. Sözlü olmak üzere iki kısımda
incelenebilir. 1- Yazılı olan kısım Tûr-i Sina'da (Har Sinay) Tanrı Yahve
tarafından Hz. Musa (Moşe)'ya indirilen beş kitap ve eklerini ihtiva eder. 2-
Sözlü olan kısım ise, yine Hz. Musa'yı atfedilen ve O'ndan nakledilenlerle,
Tevrat'ı tamamlayan açıklamaları ihtiva eder. Günümüz Yahudileri Tevrat
karşılığında Tanah terimini kullanmayı tercih etmektedirler. Takriben M. Ö.
1200- 1100 yılları arasında da tamamlanan ve İbranice yazılmış olan Tanah'ın
içerisinde birkaç Aramca parça da bulunmaktadır.

Tevrat'ın eski İbranca yazması M.S.
VIl, ve X. yy'da kaleme alınmış bir kaynaktır. Bu kaynağın M.Ö. I. yy'daki
İbranca metinlere dayandığı dinler tarihçilerince ileri sürülmektedir. 1947'de
Kumran Vadi'sinde, Lut Gölü'nün kuzey-batısında ve Yehu'nun 12 km. güneyinde
bedevinin birinin mağarada bulduğu eski İbranca yazmalar, gerek umumi tarih,
gerekdinler tarihi açısından oldukça önem taşımaktadır. Aynı çalışmaların devamı
olan 1951-1958 yılları kazıları da yeni keşiflere ufuk açmıştır.

Yahudiler nazarında Tevrat Allah
kelamıdır ve ibadetlerde önemli bir yer tutar. Yahudilerin havra ve
sinagoglarında, mihrap denilen bir yerde, dolap içinde, sırmalı ve ipekli
örtülere sarılmış yazma nüshalar muhafaza edilir. Tahrife uğramadan önce
Süleyman Mâbedi (Beyt Ha-Mikdaş)'ndeki Mukaddes Sandık (Arona Kodeş)'da, Hz.
Musa'nın getirdiği Tevrat levhalarının muhafaza edildiğine inanılmakta idi.
İbadet için havra veya sinağoğa giden her yahudi, öncelikle Tevrat tomarının
korunduğu sandık veya dolabı temmaşa eder, mümkünse ona elini sürer ve öper. Bu
hareketler sembolik bir anlam taşır ve belli belirsiz bir şekilde yapılır. Havra
veya sinağoğta Tevrat yere düşerse haham (rav) hemen onu alır. Bundan dolayı
haham ve oradaki cemaat 30 gün oruç tutmak zorundadır; buna cumhur (cemaat)
orucu denir.

Yahudi inancına göre nerede olursa
olsun Tevrat okunurken başın mutlaka örtülmesi şarttır. Açık başla mâbede
girilmez, Tevrat da okunmaz. Ayrıca usulüne göre abdest almak ve temiz bulunmak
lâzımdır. Tevrat askeri geçitlerde (Ha Tsaada) askerlerin koruması altında
geçirilir. Tevrat'ın tamamı okunduktan sonra, tomar halindeki Tevrat bir tahta
konularak sokağa çıkarılır, törenle dolaştırılır. Buna Tevrat Bayramı denir. Bu
merasim bütün dünyada aynı şekilde yapılır. Omuzlarda ve kucakta Tevrat taşımak
sevap sayılır. Gerek sivil, gerek askerlikte yemin Tevrat üzerine yapılır. Din
bilgisi, tarih ve okuma kitaplarına Tevrat'tan seçilmiş metinler konulur. Tevrat
hakkında tartışma ve eleştiriye kesinlikle izin verilmez. Okul çağındaki her
öğrencinin bir Tevrat'ı vardır ve sınıflarda da ancak baş örtülü olmak şartıyla
Tevrat okunabilir. (1)

Tora (Tevrat) olarak kabul edilen Eski
Ahid'in ilk beş kitabı hakkında kısa bilgi verelim:

1- Tekvin:
50 babdır (bölüm). Tekvin, temel olarak iki kısma ayrılır: 1-11 bablarında,
Dünyanın yaratılışı, insan neslinin ilk tarihi, Hz. Âdem ve Havva'nın suç
işlemeleri, Habil ve Kabil, Nuh ve tûfan, Babil kulesi konu edilir. 12-50
bablarında, İsrailoğullarının eski ataları, Hz. İbrahim'den başlayıp oğlu İshak,
torunu Yakup (diğer adıyla İsrail) ve Hz. Yakub'un on iki oğlu konu edilir.

2- Çıkış:
40 babtır. İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışlarından bahseder. Çıkış kitabı dört
temel konuyu işler: 1- Yahûdilerin kölelikten kurtulmaları, 2- Sina dağına
seyahatleri, 3- Allah'ın İsrailoğullarıyla Tur-i Sina'da ahit (anlaşma) yapması
ve onlara ahlâkî, medenî ve dinî kuralları bildirmesi, 4- İsrailoğulları için
ibâdet yerlerinin inşâ edilmesi, hahamlar ve ibâdetler ile ilgili hükümler.
Çıkış'ın en ünlü ve önemli bölümü 20. babında yer alan on emirdir (evâmir-i
aşera).

3- Levililer:
27 babtır. İbâdetler ve dinî âyinler
ile ilgili hükümleri ihtivâ eder. Kitabın anafikrini, Allah'ın kudsiyeti ve O'na
ibâdet etmenin yolları teşkil eder.

4- Sayılar:
36 babtır. Sina dağını terkeden
yahûdilerin Kenan diyarına -Filistin'e- girmelerine kadar geçen yaklaşık 40 yıl
sürede meydan agelen olaylardan bahseder.

5- Tesniye:
34 babtır. Haham Hilkiya tarafından
bulunduğu iddia edilen Tevrat tomarına verilen ad olup, Hz. Mûsâ'ya isnad
edilmiştir. Ancak Hz. Mûsâ'nın ölümünden ve onun zamında olmayan âdetlerden söz
etmesi nedeniyle Hz. Mûsâ tarafından yazılmadığı rahatlıkla anlaşılmaktadır.
Kitabın anafikri; İsrailoğullarının kendilerini kölelikten ve zilletten kurtaran
Allah'ın nimetlerini hatırlamaları ve Allah'ı sevip ona itaat etmeleri
gerektiğidir. Kitabın anahtar sözü şudur: "Allahımız Rab bir olan Rabdir, ve
Allah'ın Rabbi bütün yüreğinle ve bütün canınla ve bütün kuvvetinle seveceksin."
(Tesniye, 6/4-5, s. 183)

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar