Kur'ân-ı Kerim'de Tevrât Kavramı


Kur

Kur'ân-ı
Kerim'de Tevrât Kavramı:

 

Kur'an-ı Kerîm'in yedi ayrı sûresinin
16 ayetinde (Âl-i İmrân, 3/48, 50, 65, 93; el-Maide, 5/43, 44, 46, 66, 68, 110:
el-Âraf, 7/157; et-Tevbe, 9/111; el-Feth, 48/29; es-Saf, 61/6; el-Cum'a, 62/5)
Tevrat kelimesi geçmektedir (M. Fuad Abdulbâki, el-Mu'cem, Kahire, 1964).
Cenab-ı Hak, Tevrat ve İncil'in Kur'an-ı Kerim'den önce indirildiğini (Âl-i
İmrân, 3/3), Hz. İsa'ya yazı, hikmet, Tevrat ve İncil'in öğretileceğini (Âl-i
İmrân, 3/48), O'nu, Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdiğini (Âl-i İmran, 3/50;
el-Mâide, 5/110; es-Saf, 61/6), Tevrat ve İncil'in Hz. İbrahim'den sonra
indirildiğini (Âl-i İmran, 3/65), Tevrat'ta bir hidayet ve nur bulunduğunu (el-Maide,
5/44), Tevrat'ın bir tasdikçisi olarak İncil'in indirildiğini (el-Maide, 5/46),
Tevrat, İncil, ve Kur'an'ın dosdoğru tutulması gerektiğini (el-Maide, 5/66, 68)
beyan buyurmuştur (H. Basri Çantay, Kur'an-ı Hakîm, Meâl-i Kerim, İst. 1962,
I-III)

Yukarıda anılan Tevrat'la ilgili
ayetlerin açıklanmasında müfessirler, Ehl-i Kitabın, Tevrat sözü ile Hz.
Musa'nın yazdığı söylenen Tevrat'ın ilk beş kitabını kastettiklerini,
Hristiyanların ise Tevrat kelimesini Ahd-i Atik adı verilen kitapların hepsi
için kullandıklarını, Hz. Musa kavminin Tevrat'ı muhafaza edemediklerini
özellikle vurgulamışlardır (İbn Kesir, Tefsir, Beyrut, 1966, II, 3 vd.).

"Yanınızda olan (Tevrat)ı doğrulayıcı
olarak indirdiğime (Kur'an'a) iman edin; onu inkâr edenlerin ilki siz olmayın ve
ayetlerimizi az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun."
 (2/Bakara, 41)

"Allah katından yanlarında olan (Tevrat)ı
doğrulayan bir Kitap geldiği zaman -ki bundan önce inkâr edenlere karşı fetih
istiyorlardı- işte bilip-tanıdıkları gelince onu inkâr ettiler. Artık Allah'ın
laneti kafirlerin üzerinedir." 
(2/Bakara, 89)

"O sana Kitabı Hak ve kendinden
öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti."
(3/Âl-i İmrân, 3)

"Ona kitabı hikmeti Tevratı ve İncili
öğretecek."  (3/Âl-i İmrân,
48)

"Benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve
size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak üzere size Rabbinizden bir ayetle
geldim. Artık Allah'tan korkup bana itaat edin." 
(3/Âl-i İmrân, 50)

"Ey Kitap ehli İbrahim konusunda ne
diye çekişip tartışıyorsunuz? Tevrat da İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir.
Yine de akıl erdirmeyecek misiniz?" 
(3/Âl-i İmrân, 65)

"Tevrat indirilmeden evvel İsrail'in
kendine haram kıldıklarından başka İsrailoğullarına bütün yiyecekler helal idi.
De ki: "Şu halde eğer doğruysanız Tevrat'ı getirin de onu okuyun."
(3/Âl-i İmrân, 93)

"Ey kendilerine kitap verilenler
birtakım yüzleri silip de arkalarına çevirmeden ya da cumartesi adamlarını (o
gün yasağı çiğneyenleri) lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden evvel
yanınızdakini (Tevrat ve İncil'i) doğrulayıcı olarak indirdiğimize (Kur'an'a)
iman edin. Allah'ın emri yapılagelmiştir." 
(4/Nisâ, 47)

"Allah'ın hükmünün bulunduğu Tevrat
yanlarında olduğu halde seni nasıl hakem kılıyorlar ve sonra bunun peşinden yüz
çeviriyorlar? İşte onlar inanmış değildir."
(5/Mâide, 43)

"Gerçek şu ki biz Tevratı içinde bir hidayet ve
nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler Yahudilere onunla hükmederlerdi.
Bilgin-yöneticiler (Rabbaniyun) ve yüksek bilginler de (Ahbar) Allah'ın kitabını
korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahidler olduklarından
(onunla hükmederlerdi.) Öyleyse insanlardan korkmayın benden korkun ve
ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle
hükmetmezse işte onlar kafir olanlardır."
(5/Mâide, 44)

"Biz onda onların üzerine yazdık: Can'a can göze
göz buruna burun kulağa kulak dişe diş ve (bütün) yaralara (karşılık da) kısas
vardır. Ama kim bunu sadaka olarak bağışlarsa o kendisi için bir keffarettir.
Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalim olanlardır."
(5/Mâide, 45)

"Onların (peygamberleri) ardından yanlarındaki
Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde hidayet
ve nur bulunan önündeki Tevrat'ı doğrulayan ve muttakiler için yol gösterici ve
öğüt olan İncil'i verdik." (5/Mâide,
46)

"Ve eğer onlar Tevrat'ı İncil'i ve kendilerine
Rablerinden indirileni (Kur'an'ı) ayakta tutsalardı elbette üstlerinden ve
ayaklarının altından (sayısız nimeti) yiyeceklerdi. İçlerinde aşırı olmayan
(mutedil) bir ümmet vardır. Onlardan çoğunun yaptıkları ise ne kötüdür!"
(5/Mâide, 66)

"De ki: "Ey Kitap Ehli Tevrat'ı İncil'i ve size
Rabbinizden indirileni ayakta tutmadıkça hiçbir şey üzerinde değilsiniz."
Andolsun Rabbinden sana indirilen onlardan çoğunun tuğyanlarını ve inkârlarını
arttıracaktır. Sen de kafirler topluluğuna karşı üzüntüye kapılma."
(5/Mâide, 68)

"Allah şöyle diyecek: "Ey Meryemoğlu İsa sana ve
annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile destekledim beşikte iken
de yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı hikmeti Tevrat'ı ve
İncil'i öğrettim. İznimle çamurdan kuş biçiminde (bir şeyi) oluşturuyordun da
(yine) iznimle ona üfürdüğünde bir kuş oluveriyordu. Doğuştan kör olanı
alacalıyı iznimle iyileştiriyordun (yine) benim iznimle ölüleri (hayata)
çıkarıyordun. İsrailoğullarına apaçık belgelerle geldiğinde onlardan inkâra
sapanlar "Şüphesiz bu apaçık bir sihirdir" demişlerdi (de) İsrailoğullarını
senden geri püskürtmüştüm." (5/Mâide,
110)

"Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de
(geleceği) yazılı bulacakları ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul)
uyarlar; o onlara marufu (iyiliği) emrediyor münkeri (kötülüğü) yasaklıyor temiz
şeyleri helal murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini
üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar destek olup savunanlar yardım
edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; işte kurtuluşa erenler
bunlardır." (7A'râf, 157)

"Hiç şüphesiz Allah mü'minlerden -karşılığında
onlara mutlaka cenneti vermek üzere- canlarını ve mallarını satın almıştır.
Onlar Allah yolunda savaşırlar öldürürler ve öldürülürler; (bu) Tevrat'ta
İncil'de ve Kur'an'da O'nun üzerine gerçek olan bir vaaddir. Allah'tan daha çok
ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde yaptığınız bu alışverişten dolayı
sevinip-müjdeleşiniz. İşte ‘büyük kurtuluş ve mutluluk' budur."
(9/Tevbe, 111)

"De ki: "Eğer doğruysanız bu durumda Allah
katından bu ikisinden (Musa'ya indirilen Tevrat ve bana indirilen Kur'an'dan)
daha doğru olan bir kitap getirin de ona uymuş olayım."
(28/Kasas, 49)

"Muhammed Allah'ın elçisidir. Ve onunla birlikte
olanlar da kafirlere karşı zorlu kendi aralarında ise merhametlidirler. Onları
rüku edenler secde edenler olarak görürsün; onlar Allah'tan bir fazl (lütuf ve
ihsan) ve hoşnutluk arayıp-isterler. Belirtileri secde izinden yüzlerindedir.
İşte onların Tevrat'taki vasıfları budur: İncil'deki vasıfları ise: Sanki bir
ekin; filizini çıkarmış derken onu kuvvetlendirmiş derken kalınlaşmış sonra
sapları üzerinde doğrulup-boy atmış (ki bu) ekicilerin hoşuna gider. (Bu örnek)
Onunla kafirleri öfkelendirmek içindir. Allah içlerinden iman edip salih
amellerde bulunanlara bir mağfiret ve büyük bir ecir va'detmiştir."
(48/Fetih, 29)

"Hani Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrailoğulları
gerçekten ben sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki
Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi "Ahmed" olan bir elçinin de
müjdeleyicisiyim" demişti. Fakat o onlara apaçık belgelerle gelince: "Bu açıkça
bir büyüdür" dediler." (61/Saff, 6)

"Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu
(içindeki derin anlamları hikmet ve hükümleriyle gereği gibi) yüklenmemiş
olanların durumu koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın
ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah zalim bir kavmi hidayete
erdirmez." (62/Cum'a, 5)

 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar